Algemene Voorwaarden

 

Effectief vanaf en laatst bijgewerkt op: 16 november 2021 

De in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen zullen de hieronder genoemde betekenis hebben:

Algemene Voorwaarden”         deze algemene voorwaarden van de Ondernemer ten aanzien van de levering van Diensten;

Artikel(en)”                                 bepaling(en) in deze Algemene Voorwaarden;

Consument”                                de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten een beroep of bedrijf aan wie de Ondernemer Diensten levert;

Diensten”                                     alle door de Ondernemer aangeboden en/of geleverde diensten;

Ondernemer”                             Bold Performance Institute, een vennootschap onder firma, kantoorhoudende aan de Wilde rucolavliet 61 te (3545 CL) Utrecht en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81822553;

“Order”                                           een door de Consument via de website van de Ondernemer geplaatste bestelling of opdracht voor de levering van Diensten;

Overeenkomst”                           elke overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument tot stand komt;

Partij(en)”                                  de Ondernemer of de Consument, of de Ondernemer en de Consument;

Persoonsgegevens                    alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Privacyverklaring”                      de op de website van de Ondernemer te raadplegen verklaring met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van ieder aanbod van de Ondernemer en van toepassing op iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder schriftelijk tevens per e-mail verstaan.

1.3 De Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

1.4 De voor de Consument relevante gegevens die betrekking hebben op de identiteit van de Ondernemer zijn als volgt:

 

Artikel 2 Het aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van de Ondernemer worden schriftelijk of elektronisch uitgebracht en kunnen te allen tijde worden herroepen of gewijzigd zolang de Overeenkomst niet is gesloten.

2.2  Indien de Ondernemer een (elektronisch) medisch vragenformulier aan de Consument ter beschikking stelt, dient de Consument dit formulier voorafgaand aan de aanvangsdatum van de betreffende Dienst ingevuld aan de Ondernemer te retourneren.

2.3 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de Consument mogelijk te maken.

2.4 Bij een bestelling via de website van de Ondernemer, worden de Algemene Voorwaarden elektronisch ter beschikking gesteld aan de Consument. Nadat de Consument heeft aangegeven akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, is de Consument in de gelegenheid een Order te plaatsen waarna de Overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 3 De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand indien de Consument een Order heeft geplaatst. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

3.2 De Diensten betreffen een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. De Ondernemer garandeert geen resultaten en is niet aansprakelijk voor het niet behalen van resultaten door de Consument.

 

Artikel 4 Bedenktijd

Onverminderd de rechten van de Consument als bedoeld in Artikel 12, kunnen gemaakte afspraken tot uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij het annuleren door de Consument tussen de 48 uur en 24 uur voor de afspraak wordt 25% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder afmelding wordt de volledige gereserveerde tijd in rekening gebracht. Annuleringen door of namens de Ondernemer worden vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Duur en beëindiging

5.1 Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

  • de Consument een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of van het (huishoudelijke) reglement, voor zover van toepassing, schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt;
  • de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of personen die werkzaamheden verrichten voor of ten behoeve van de Ondernemer; of
  • de Consument weigert medewerking te verlenen aan een redelijk verzoek van de Ondernemer of personen die werkzaamheden verrichten voor of ten behoeve van de Ondernemer.

De vergoeding voor de nog niet geleverde Diensten wordt in deze gevallen door de Ondernemer aan de Consument terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

5.2 Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De vergoeding voor de nog niet geleverde Diensten wordt in dat geval terugbetaald door de Ondernemer aan de Consument.

 

 

Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen

6.1 De prijzen worden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst via de website van de Ondernemer aan de Consument medegedeeld.

6.2 De Ondernemer behoudt zich het recht voor om prijzen die door hem zijn medegedeeld in het geval van vergissingen, waaronder typefouten of omissies, te corrigeren.

6.3 De Ondernemer heeft het recht om van tijd tot tijd de op de website genoemde prijzen aan te passen.

6.4 Prijsaanpassingen zullen alleen van toepassing zijn op daarna af te sluiten Overeenkomsten.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de Ondernemer

7.1 De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

7.2 De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen, waaronder, maar niet beperkt tot trainingsmaterialen, aan het vereiste onderhoud.

7.3 De Ondernemer staat er voor in dat de trainers, coaches of begeleiders van de Consument over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

7.4 De Ondernemer zorgt ervoor dat er bij de door de Ondernemer aangeboden groepstrainingen voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 

Artikel 8 Tussentijdse wijzigingen

8.1 De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden Diensten en trainingstijden. De aangeboden Diensten en thans geldende trainingstijden kunnen door de Consument worden geraadpleegd via de website van de Ondernemer.

8.2 Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende vier (4) weken na de aankondiging het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde beëindiging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde geld voor de nog niet geleverde Dienst(en) door de Ondernemer aan de Consument terugbetaald.

 

Artikel 9 Betaling

9.1 De verschuldigde gelden worden via een (elektronische) factuur in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals tussen Partijen is overeengekomen.

9.2 De Ondernemer is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de Consument de Diensten vooruit betaalt, zoals nader bepaald en volgt uit het bestelproces op de website. De Ondernemer is niet gehouden de Diensten te leveren tot het tijdstip waarop de betaling door de Ondernemer is ontvangen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De Consument erkent dat de aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot de aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend recht. Iedere additionele aansprakelijk op grond van niet dwingend recht wordt uitgesloten, tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van de Ondernemer een dergelijke aansprakelijkheid dekt.

10.2 De Consument vrijwaart de Ondernemer voor alle aansprakelijkheden met betrekking tot letsel, ziekte, overlijden of verlies van of schade aan eigendommen die de Consument of derden lijden, mits de Ondernemer (i) voor dergelijke schade niet aansprakelijk is op grond van toepasselijk dwingend recht, of (ii) niet vergoed wordt op grond van de door de Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

10.3 De Ondernemer is niet aansprakelijk indien de Consument in strijd handelt met redelijke aanvragen en/of verzoeken van de Ondernemer en/of in strijd handelt met het (huishoudelijke) reglement en als gevolg daarvan schade ontstaat.

10.4 Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat de Ondernemer aansprakelijk blijkt te zijn en dwingend recht niet een verdergaande aansprakelijkheid voorschrijft, is deze aansprakelijkheid per schadegeval of gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt en daadwerkelijk wordt betaald door de aansprakelijkheidsverzekering van de Ondernemer, vermeerderd met het eigen risico van de Ondernemer op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering.

10.5 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Ondernemer.

10.6 Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis.

10.7 De Consument dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien twee (2) maanden na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk aan de Ondernemer te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Consument jegens de Ondernemer na verloop van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 11 Klachten

11.1 Afbeeldingen, beschrijvingen, reclamemateriaal en aanbiedingen binden de Ondernemer niet. Alle indicaties door de Ondernemer van resultaten of andere aanduidingen worden met de uiterst mogelijke zorg opgesteld. De Ondernemer staat er niet voor in dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.

11.2 De Ondernemer beschikt over een aan de Consument voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

11.3 De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee (2) maanden nadat de betreffende Dienst waar de klacht op ziet aan de Consument geleverd is – bij de Ondernemer in. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

11.4 Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

11.5 De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk. De Ondernemer streeft ernaar de klacht binnen vier (4) weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, te behandelen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.6 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat beslecht dient te worden zoals bepaald in Artikel 15.

 

 

 

 

Artikel 12 Herroepingsrecht

12.1 De Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen na het aangaan van de Overeenkomst. In een dergelijk geval zal het vooruitbetaalde geld voor de nog niet geleverde Dienst(en) door de Ondernemer aan de Consument worden terugbetaald.

12.2 Indien de Consument van de in Artikel 1 beschreven mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de Consument per e-mail contact op te nemen met de Ondernemer via contact@boldperformance.nl en te vermelden dat de Consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht.

12.3 Het herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument binnen de in Artikel 1 genoemde termijn gebruik maakt van de Diensten. In een dergelijk geval doet de Consument afstand van het herroepingsrecht.

Artikel 13 Privacy

13.1 De Consument erkent kennis te hebben genomen van de via https://boldperformance.nl/ te raadplegen Privacyverklaring en de daarin beschreven verwerking van de Persoonsgegevens door de Ondernemer.

13.2 De Ondernemer verwerkt Persoonsgegevens van de Consument voor de doeleinden die staan omschreven in de Privacyverklaring.

13.3 De Persoonsgegevens worden door de Ondernemer uitsluitend gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is (i) voor de uitvoering van de Overeenkomst, (ii) op basis van een wettelijke verplichting of (iii) indien de Consument daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

13.4 Onverminderd overige rechten op grond van toepasselijke wetgeving is de Consument gerechtigd de Persoonsgegevens die de Ondernemer heeft verzameld desgewenst in te zien en te laten corrigeren. De Consument heeft het recht de Ondernemer te verzoeken de daarvoor in aanmerking komende gegevens af te schermen, te verbeteren of te verwijderen. De Ondernemer zal uiterlijk binnen vier (4) weken meedelen welke Persoonsgegevens de Ondernemer verwerkt en of de Ondernemer aan het verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

 

Artikel 14 Ongeldigheid van bepalingen

14.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

14.2 Wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.

14.3 Indien de Ondernemer gedurende korte of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, laat dit het recht van de Ondernemer onverlet om onmiddellijke en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Consument kan geen rechten ontlenen aan het feit dat de Ondernemer de Algemene Voorwaarden flexibel heeft toegepast.

 

Artikel 15 Rechts- en forumkeuze

15.1 De rechtsverhouding tussen de Ondernemer en de Consument wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen tussen de Consument en de Ondernemer worden beslecht door de (kanton)rechter van de woonplaats van de Consument. De Consument is tevens gerechtigd geschillen ter beslechting voor te leggen aan de (kanton)rechter te Midden-Nederland.

15.3 Indien de Ondernemer een geschil ter beslechting wenst voor te leggen, is de Ondernemer in afwijking van 2 eveneens bevoegd dit geschil ter beslechting voor te leggen aan de (kanton)rechter te Midden-Nederland, tenzij de Ondernemer het betreffende geschil aanhangig maakt en de Consument binnen één (1) maand nadat de Ondernemer zich schriftelijk op deze forumkeuze heeft beroepen, schriftelijk verklaart het geschil ter beslechting voor te willen leggen aan de (kanton)rechter van de woonplaats van de Consument. In een dergelijke situatie zal het geschil worden beslecht door de (kanton)rechter van de woonplaats van de Consument.

***

 

 

Huishoudelijk Reglement

 

1. Gedrag van deelnemers

Er moet worden gehouden aan de door de trainer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze materialen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico.

U dient alle materialen netjes achter te laten.

De aanwijzingen van de trainers van Bold Performance dienen opgevolgd te worden. Het is niet toegestaan gebruik te maken van materialen waarmee u niet bekend bent. Indien u niet bekend bent met een of meerdere materialen dan dient dit aan een van de trainers kenbaar gemaakt te worden, zodat hij/zij uitleg kan geven.

Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van de materialen indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

Indien een deelnemer zich zodanig gedraagt dat van Bold Performance redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap continueert, behoudt Bold Performance zich het recht voor om het lidmaatschap van dit lid met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel de dienstverlening te staken.

2. Medische informatie

Een medische contra-indicatie voor Fitness waaronder aandoeningen of ziektes waarbij beweging of inspanning (tijdelijk) niet mogelijk of gewenst is, of een blessure dient voorafgaand aan deelname aan een training te worden gemeld aan een van de trainers van Bold Performance. Het is mogelijk dat naar aanleiding daarvan een trainer besluit dat je (tijdelijk) niet aan een training kunt deelnemen. Ook indien je tijdens een training merkt dat over je eigen fysieke limiet heen (dreigt) te gaan, verzoeken we je dit altijd direct aan een trainer te laten weten. Je dient dan samen met je trainer te bespreken of de training beëindigd dient te worden.

3. Hygiëne

Wij verwachten van jou als lid een goede persoonlijke hygiëne. Is dat niet het geval dan zijn we genoodzaakt je daarop aan te spreken.

4. Overlast

Schreeuwen tijdens de training of gewichten hard op de grond laten vallen wordt beschouwd als overlast, beschadigt onze materialen en stoort andere deelnemers. Bij het niet naleven van bovenstaande regels volgt een waarschuwing en bij herhaling heeft Bold Performance het recht om het lidmaatschap per direct op te zeggen althans de dienstverlening te staken. Je dient je aan de aanwijzingen van de medewerkers te houden.

5. Minimale leeftijd

Voor de groepslessen geldt een minimum leeftijd van 15 jaar.

6. Overtreding

Bold Performance behoudt zich te allen tijden het recht voor om een ieder die de regels niet (volledig) naleeft, afhankelijk van de soort overtreding, voor bepaalde of onbepaalde tijd het lidmaatschap te ontzeggen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden.

7. Overeenkomst

Je verklaart door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de inhoud van het Huishoudelijk Reglement van Bold Performance te kennen en deze na te zullen leven.